Български капиталов пазар

COBOS

Търгувайте сами на Българската Фондова Борса-София чрез системата COBOS.

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

COBOS

COBOS е система на Българска фондова борса - София, което предоставя възможност за търговия на ценни книжа чрез Интернет. Посредством COBOS "Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предоставя възможност да се търгува с всички инструменти, предлагани на борсата - акции, облигации и компенсаторни инструменти - директно от перосналния компютър. По този начин се спестяват време и средства, свързани с подаването на заявки и сключване на сделки в офисите на "Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.

COBOS е съобразен с нуждите на непрофесионалните инвеститори. Системата предлага обширна информация, необходима за вземане на инвестиционни решения - новини, анализи и графики на публичните дружества и другите емитенти - Министерство на финансите, общините, Агенцията за приватизация, поземлените комисии и други, както и чат с брокер на инвестиционния посредник. COBOS улеснява търговията, тъй като по всяко време клиентът може да се информира за извършените си сделки и наличните си пари. Информацията, която системата представя, се актуализира на всеки 15 секунди.

Клиентите на "Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД заплащат комисионна в размер на 0.3% от стойността на всяка сделка, но минимум 5 (пет) лв. За клиенти със значителен оборот на сключени сделки или големи портфейли от ценни книжа, Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предоставя по-ниски комсионни, описани в Договорите за предоставяне на услуги от посредника. Клиентите на COBOS дължат годишната такса към БФБ в размер на 87 лв., която се поема изцяло от "Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.