За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

9.30 Сделка на извънборсов сегмент

20 декември 2012

Днес, 20.12.2012 г., в 9:28 ч., на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 710 000 /седемстотин и десет хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 497 000 /четиристотин деветдесет и седем хиляди/ лева.