За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

9.25 Сделка на извънборсов сегмент

21 декември 2012

Днес, 21.12.2012 г., в 9:22 ч., на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с  обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 131457471, ISIN BG 1100042057, за 1 597 215 /един милион петстотин деветдесет и седем хиляди двеста и петнадесет/ броя по 0.70 лева за една акция или общо за 1 118 050,50 /един милион сто и осемнадесет хиляди и петдесет лева и петдесет стотинки/.