За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

11.30 Сделка на извънборсов сегмент

29 март 2013

Днес, 29.03.2013 г., на извън регулиран пазар клент на посредника сключи сделка-продава за 2 456 316 (два милиона четиристотин петдесет и шест хиляди триста и шестнадасет) броя обикновени безналични акции с ISIN кодBG1100042057 и код на Българска фондова борса – София: 6F3, представляващи 4.40 % от капитала на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на единична цена от 0.27 лв. за една акция или обща цена от 663 205.40 лв. (шестстотин шестдесет и три хиляди двеста и пет лева и четиридесет стотинки), едновременно с което същия клиент сключи сделка-купува за 643 888 (шестстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем) броя обикновени безналични акции с ISIN кодBG1100067054, код на Българска фондова борса – София: 5BD, представляващи 4.95 % от капитала на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ, на единична цена от 1.03 лв. или обща цена от 663 205.40 лв. (шестстотин шестдесет и три хиляди двеста и пет лева и четиридесет стотинки). Така описаните сделките представляват „прави суап сделки“.