За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

11,00 Сделка на извънборсов сегмент

16 декември 2013

Днес, 16.12.2013г., в 10,55 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 476 667 / четиристотин седемдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем / броя по 0,60 лева за една акция или общо за 268 000,20 / двеста шестдесет и осем хиляди  и 0,20 / лева.