За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

10,06 Сделка на извънборсов сегмент

27 октомври 2015

Днес, 27.10.2015г., в 10,06 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 172 000 / сто седемдесет и два хиляди / броя по 2,30 лева за една акция или общо за 395 600,00 / триста деветдесет и пет хиляди и шестстотин/ лева.