За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

10,20 Сделка на извънборсов сегмент

24 ноември 2015

Днес, 24.11.2015г., в 10,20 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 957 000/ един милион деветстотин петдесет и седем хиляди / броя по 2,30 лева за една акция или общо за 4 501 100.00/ четири милиона петстотин и една хиляди и сто / лева.