За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

09,24 Сделка на извънборсов сегмент

23 декември 2015

Днес, 23.12.2015г., в 09,24 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 695 652 / шестстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и два / броя по 2,30 лева за една акция или общо за 1 600 000.00/ един милион и шестстотин хиляди / лева.