За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

07 октомври 2016

С решение №707-Е/06.10.2016 г. Комисия по финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на до 232 017 800( двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя варанти за увеличение на капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.

uploads/assets/FPP_Warrants_2016(1).pdf