За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

10.05 Сделка на извънборсов сегмент

01 декември 2016

Днес, 01.12.2016г., в 10,04 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 4 750 000 / четири милиона седемстотин и петдесет хиляди  / броя по 0,82 лева за една акция или общо за 3 895 000,00/ три милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди / лева.