За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Информация по Делигиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2019г.

30 януари 2020

1Информация по Делегиран Регламент 2017/576 за 2019.

/uploads/assets/NonProfessandProfessClients 2019.xls

2. Обобщен анализ и заключения. 

2.1. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Акции.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Shares 2019_docx.doc

2.2. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Борсово търгувани фондове.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 ETF 2019_docx.doc

 2.3. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Дългови инструменти - облигации.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Bonds 2019_docx.doc

2.4. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Секюритизирани деривати - варанти.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Warrants 2019_docx.doc