Начало / Български капиталов пазар / Информация за БФБ 

Информация за БФБ

   

Търговска сесия на "БФБ - София" АД

От 02.07.2012г. "БФБ-София" АД промени времетраенето на търговскатата сесия. Промяната е една от стъпките, които "Българска фондова борса - София" АД предприе в изпълнение на заложените цели в "Стратегия за развитие на БФБ-София до края на 2012г.", с което ръководството на борсовия оператор се надява да постигне синхронизиране на условията за провеждане на търговските сесии с европейските пазари и да създаде предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори . Конкретното времетраене на сесията е както следва:

  • 09:30 – 10:00 Pre-trading
  • 10:00 – 10:10 откриващ аукцион
  • 10:10 – 16:55 непрекъсната търговия
  • 16:55 – 17:00 закриващ аукцион
  • 17:00 – 17:30 Post-trading

Сделки извън регулиран пазар могат да се сключват в интервала 10:00 – 17:00. Въвеждане на поръчки в търговската система на БФБ се допуска от 09:30 до 17:30 часа. Подаване на лимит поръчки е възможно в рамките на времето за работа с клиенти на офиса на "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД.

Поръчки

За да закупи или продаде ценни книжа, клиентът на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД подава поръчка, в която се описват видът, емитентът, броят и цената, на която желае да бъде осъществена сделка.

За продажба на ценни книжа клиентът трябва да представи депозитарната разписка в оригинал, която удостоверява собствеността върху книжата, обект на поръчката.

При покупка на ценни книжа средствата, необходими за сключване на сделката, заедно с дължимата комисионна трябва да бъдат депозирани по сметка на клиента преди подаване на поръчката.

Промени или отмяна на все още неизпълнени поръчки могат да се правят лично в офиса на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.
 

Сделки

Търговската сесия на БФБ е от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден. Това е и времето, в което би могла да се изпълни подадена поръчка. Информация за статута на подадените поръчките може да бъде получена след 17:00 часа на телефоните на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.

Ако подадената поръчка е била изпълнена, в рамките на следващия работен ден клиентът трябва да подпише потвърждение за сключената сделка.

Ако е изпълнена поръчка "продава", сумата по нея се изплаща след изтичане на двудневния сетълмент на сделката по банков път. При наличие на упълномощаване или сделки за по-големи суми те задължително се изплащат по банков път.

За всички такси и комисионни, засягащи търговията с акции и облигации, се прилага утвърдената от СД Тарифа за лихви, такси и комисионни на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.