Начало / Български капиталов пазар / Доверително управление 

Доверително управление


„Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предлага управление на парични средства и ценни книжа на клиенти. Управлението се извършва от екип от специалисти – инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа. Услугата се извършва от името и за сметка на клиента, на основата на писмен договор.
 
Доверителното управление е алтернативна възможност за реализиране на по-висока доходност в сравнение с традиционните форми на депозиране на парични средства. Тази услуга е подходяща за инвеститори, които желаят да участват на капиталовите пазари и да получават по-висок доход върху спестяванията си, но нямат нужната  квалификация или опит.


Видове портфейли


„Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предлага на своите клиенти три варианта за структуриране на инвестиционни портфейли, обособени в зависимост от инструментите, в които се влагат паричните средства, рисковете за инвеститорите и очакваната доходност.
Нискорисков портфейл – включва инвестиране на предоставените парични средства в нискорискови активи: ценни книжа с фиксирана годишна доходност /ДЦК, корпоративни и общински облигации/. Те носят и по-ниска доходност, заради ограничената възможност за загуба.
Балансиран портфейл – комбинира инвестиции в инструменти с фиксиран доход /ДЦК, корпоративни и общински облигации/ и акции.
Високодоходен портфейл – включва инвестиции главно в акции. Този портфейл се свързват с приемане на по-висока степен на риск от инвеститорите, но и очакване за по-висок доход.


Предимства


•     Индивидуално обслужване и по-голяма гъвкавост при формиране и управление на портфейла. В зависимост от степента на риск, която е готов да поеме клиента и неговите инвестиционни цели съществува възможност за избор между различни типове портфейли.
 
•    Акциите, които формират инвестиционния портфейл, са собственост на клиентите, водят се на тяхно име в "Централен депозитар" АД и клиентите реално придобиват статут на акционер в съответното дружество с всички произтичащи от това права - дивиденти, глас в общото събрание, ликвидационен дял и др.
 
•    Подробен тримесечен и годишен отчет за извършените сделки с парични средства и ценни книжа на клиента. В него се съдържа детайлна информация за отчетния период: началната сума, вложените и свободните средства, в какви активи и какво е разпределението на портфейла, каква е текущата доходност.
 
•    Възможност за изтегляне по всяко време на част или цялата предоставена за управление сума в рамките на предвидения в договора срок. Средства в портфейла обаче не бива да остават под минималните изисквания за сключване на договор, защото това би довело до неговото прекратяване.
 
•    Контрол върху управлението - клиентът определя размер, до който може да намалява стойността на портфейла му.


Условия


Минималната сума, необходима за създаване и управление на индивидуален инвестиционен портфейл е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Клиентът може да внесе по всяко време допълнителни суми, с които да увеличава общия размер на своя портфейл. Клиентските активи се съхраняват и управляват през отделна банкова (клиентска) сметка, което означава, че паричните средства на клиентите са отделени от собствените средства на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и във всеки момент са налични под формата на пари и/или финансови инструменти.
Клиентът може да тегли суми частично или изцяло до размера на стойността на портфейла към деня на заявката след отправяне на предизвестие от 5 (пет) работни дни до инвестиционния посредник и приспадане на дължими суми по договора за управление.
При инвестиране в ценни книжа, както възможностите за печалба, така и възможностите за загуба са големи, а рискът е изцяло за сметка на клиента. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума и нямат право да гарантират доходност на своите клиенти.